About

สตรีคือสติ…สร้างสติให้สตรีวัยทำงาน
“สติ…ช่วยให้ทำงานสนุก เป็นสุขในขณะทำงาน”

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สตรีวัยทำงาน สู่ความสุขทุกมิติ ด้วยการเสริมสร้างสติและปัญญา จัดโดย กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ เสถียรธรรมสถาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงาน พัฒนาภาวะผู้นำในการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับสตรีวัยทำงาน  โดยใช้หลักสูตร Happy Soul…Happy Women for Better Life
มาร่วมเป็นหนึ่งในผู้ทำให้เกิดความสุขในสังคมด้วยการส่งเสริมให้สตรีมีภาวะของความเป็นผู้นำความสุขอย่างมีสติปัญญา เพื่อเป็นการช่วยกันพัฒนาและสร้างสังคมสุขภาวะให้เกิดขึ้นในสังคมไทย